در این ویدیو دکتر دلیا کیارامونت به توضیح طب تلفیقی می پردازد.