عنوان نشریه:طب مكمل :   بهار 1396 , دوره  7 , شماره  1 (پياپي 22) ; از صفحه 1828 تا صفحه 1850 .
عنوان مقاله:مروري بر شواهد درمان هاي طب مکمل و تلفيقي در کنترل وزن
نویسندگان: صاحبكار خراساني منيرسادات, عزيزي هدا*, يوسفي مهدي, سالاري روشنك, بهرامي طاقانكي حميدرضا, بهروان راد پرديس
آدرس:* گروه طب چيني و مكمل، دانشكده طب سنتي و مكمل، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
چکیده:مقدمه: با توجه به شيوع بالاي چاقي در جهان و ايران و عوارض جدي آن براي جمعيت مبتلا، شکست درمان استاندارد در بسياري از بيماران و تغيير رويکرد عمومي به استفاده از روش هاي طب مکمل، آگاهي از نحوه ي اثربخشي و عوارض درمان هاي مکمل يک ضرورت است. اين پژوهش با هدف مرور ميزان اثربخشي، ايمني و عوارض درمان هاي مکمل در چاقي انجام شد.
مواد و روش ها: کليدواژه هايي مانند چاقي، اضافه وزن، درمان گياهي طب تلفيقي، طب مکمل، آگار، پسيليوم و… به زبان هاي انگليسي و فارسي در پايگاه هاي اطلاعاتي MEDLINE، Scopus و Scientific Iranian Database جست و جو شد. معيارهاي ورود مقالات به مطالعه شامل مطالعات باليني دو سو کور تصادفي شده، مطالعات آزمايشگاهي و حيواني، مرورهاي نظام مند و متاآناليزها بود.
يافته ها: از مجموع 86 مقاله ي مرتبط به دست آمده، 79 مقاله که داراي معيارهاي ورود به مطالعه بودند، بررسي شدند. از ميان گياهان و درمان هاي مکمل مورد استفاده در کنترل وزن، آگار، پسيليوم، اسيد آلفا ليپوئيک، اسيد لينولئيک کنژوگه، دي اسيل گليسرول، صبر زرد، کافئين، کلسيم، لوبيا و ويتامين دي، داراي شواهد علمي نسبتا قابل قبول در زمينه اثربخشي و ايمني مي باشند. از ميان درمان هاي مکمل غير گياهي، يوگا و مديتيشن داراي شواهد علمي اميدبخش مي باشند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد آگار، پسيليوم، اسيد آلفا ليپوئيک، اسيد لينولئيک کنژوگه، دي اسيل گليسرول، صبر زرد، کافئين، کلسيم، لوبيا و ويتامين دي، يوگا و مديتيشن به عنوان درمان هاي مکمل و تلفيقي با اثربخشي و ايمني قابل قبول در کنار درمان استاندارد چاقي، قابل استفاده باشند.