مدیریت افسردگی از دیدگاه طب تلفیقی

مریم یاوری, محمد مظاهری

 

چکیده

زمینه و هدف: اختلال افسردگی، از جمله شایع‌ترین مشکلات روان‌پزشکی محسوب می‌شود که در صورت عدم درمان، نتایج زیانباری را در عملکرد فرد به وجود می‌آورد. درمان رایج این اختلال شامل مهار کننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (Serotonergic Substance Reuptake Inhibitors یا SSRIs)، ضد افسردگي‌های سه حلقه‌ای
(Tricyclic Antidepressants یا TCAs)، چهار حلقه‌ای و مهار کننده‌های مونوآمین اکسیداز (Monoamin Oxidase Inhibitors یا MAOIs) می‌باشد. در بعضی منابع، درمان‌های گیاهی نیز برای درمان این اختلال توصیه شده است.

مواد و روش‌ها: مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی درمان‌های رایج و گیاهی درمان اختلال افسردگی انجام شد. مطالب مربوط به موضوع افسردگی از منابع مختلف پزشکی ایرانی جمع‌آوری و سپس با مشورت با استادان صاحب‌نظر، جمع‌بندی و تدوین گردید. روش‌های درمانی استاندارد مطرح در کتاب‌ها و مقالات پزشکی رایج نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، درمان‌های افسردگی از هر دو دیدگاه جمع‌بندی و ارایه شد.

یافته‌ها: در مطالعات مختلف، داروهای گیاهی اثرات قابل ‌توجهی در درمان افسردگی نشان داده‌اند و می‌توانند انتخاب مناسبی برای درمان این اختلال در همراهی با داروهای رایج باشند.

نتيجه‌گيري: از میان درمان‌های مؤثر جهت درمان افسردگی بر حسب شدت آن، شغل، مدت افسردگی، عود افسردگی و سایر بیماری‌های همراه، پزشک معالج اقدام به استفاده از مناسب‌ترین و ارزان‌ترین روش موجود خواهد کرد. در این راستا، انجام مطالعات وسیع‌تر ضروری به نظر می‌رسد تا جنبه‌های بیشتری از اثربخشی و بی‌عارضه بودن درمان‌های مکمل را آشکار نماید.

واژگان کلیدی

افسردگي، طب سنتی، طب تلفیقی

تمام متن:

PDF

مراجع

Gelenberg AJ, Hopkins HS. Assessing and treating depression in primary care medicine. Am J Med 2007; 120(2): 105-8.

Insel TR, Charney DS. Research on major depression: Strategies and priorities. JAMA 2003; 289(23): 3167-8.

Bhatia SK, Bhatia SC. Childhood and adolescent depression. Am Fam Physician 2007; 75(1): 73-80.

Montazeri A, Mousavi SJ, Omidvari S, Tavousi M, Hashemi A, Rostami T. Depression in Iran: A systematic review of the literature (2000-2010). Payesh Health Monit 2013; 12(6): 567-94. [In Persian].

Heidari B. Generic drugs of Iran. Tehran, Iran: Hakim; 2016. [In Persian].

Kaplan HI, Sadock BJ. Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavioral sciences, clinical psychiatry. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 1998.

Rush AJ, Wisniewski SR, Warden D, Luther JF, Davis LL, Fava M, et al. Selecting among second-step antidepressant medication monotherapies: Predictive value of clinical, demographic, or first-step treatment features. Arch Gen Psychiatry 2008; 65(8): 870-80.

Razi MZ. Alhavi. Tehran, Iran: Research Institute for Islamic and Complementary Medicine; 2011. [In Persian].

Avicenna. The Canon of Medicine. Beirut, Lebanon: Al-Aalami Beirut Library Press; 2005. [In Arabic].

Nejatbakhsh F. Iranian medicine handbook. Tehran, Iran: Chogan Publications; 2014. [In Persian].

Ahvazi AA. Kamel Al-Sanaate Al-Tebbia. Ceiro, Egypt. Boolagh; 1294. [In Arabic].

Jorjani SH. Zakhireh Kharazmshahi. Qom, Iran: Ehyateb Tabiei Publications; 2012. [In Persian].

Kermani NA. Sharh Alasbab va Alamat. Qom, Iran. Jalaledin Publications; 2008. [In Arabic].

Arzani MA. Teb-e-Akbari. Qom, Iran: Jalaledin Publications; 2008. [In Persian].

Naseri M, Rezaeizade H, Choopani R, Anoshirvani M. Review on Iranian traditional medicine. Tehran, Iran: Traditional Iranian Medicine Publications; 2015. [In Persian].

Aqili Khorasani MH. Makhzan Al-Adviah. Tehran, Iran: Organization of Publications and Training of the Islamic Revolution; 1992. [In Persian].

Nejatbakhsh F. Iranian medicine nutrition rules in diseases. Tehran, Iran: Chogan Publications; 2014. [In Persian].

Nazem Jahan MA. Exir-e-Azam. Tehran, Iran: The Institute for Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2008. [In Persian].

Salehi-Surmaghi MH. Herbal therapy. Tehran, Iran: World of Nutrition; 2014. [In Persian].

Komori T, Fujiwara R, Tanida M, Nomura J. Application of fragrances to treatments for depression. Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi 1995; 15(1): 39-42. [In Japanese].

Miller AH. Neuroendocrine and immune system interactions in stress and depression. Psychiatr Clin North Am 1998; 21(2): 443-63.

Sargolzaee M, Faayyazi Bordbar M, Samari A, Shakiba M. The comparison of the efficacy of Citrus Fragrance and Fluoxetine in the treatment of major depressive disorder. Ofogh-e-Danesh 2004; 1(3): 43-8. [In Persian].

Gupta V, Bansal P, Kumar P, Shri R. Anxiolytic and antidepressant activities of different extracts from Citrus paradisi var. Duncan. Asian J Pharm Clin Res 2010; 3(2):98-100.Komori T, Fujiwara R, Tanida M, Nomura J. Potential antidepressant effects of lemon odor in rats. Eur Neuropsychopharmacol 1995; 5(4): 477-80.

Khaledian D. Antidepressant effects of extract of (Artemisia dracunculus) and Stachys (Stachyslavandulifolia) on mice using the experimental model of tail suspension and forced swimming [MD Thesis]. Tehran, Iran: Beheshti University of Medical Sciences; 2015. [In Persian].

Saki M, Saki K. Effects of evening primrose oil on depression disorders on patients at psycho-neurological clinic of Khoramabad. J Ilam Univ Med Sci 2009; 16(4): 47-56. [In Persian].

Nikfarjam M, Parvin N, Asarzadegan N. The effect of Lavandula angustifolia in the treatment of mild to moderate depression. J Shahrekord Univ Med Sci 2010; 11(4): 66-73. [In Persian].

Momeni H, Salehi A, Seraji A. Comparing the effect of Vitex Agnus Castus and Evening Primrose oil on depression. Modern Care 2013; 10(2): 149-56. [In Persian].

Akhondzadeh S, Mohammadi M, Khani M, Jamshidi A, Daliri A, Bastani S. Comparison of dried ethanolic extract of Croucus sativus L. and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: A double-blind, randomised trial. J Med Plants 2003; 4 (8): 55-62. [In Persian].

Babri S, Doosti M, Fatehi L, Salari AA. The effects of Scrophularia striata extract on anxiety anddepression behaviors in adult male mice. J Pharm Sci Tabriz Univ Med Sci 2012; 18(2): 133-40.

Zarghami M, Farzin D, Bagheri K. Anti depressant effects of Rosa Damascena on laboratory rats (A controlled experimental blind study). J Mazandaran Univ Med Sci. 2001; 11(33): 27-33. [In Persian].

Yousefpour M, Esfahani M, Kamali Nejad M, Shams J, Bahrami M, Latifi S. Analytical study of the historical process of naming Melancholia of Iranian Medicine. J Islamic Iran Trad Med 2015; 5(4): 275-81. [In Persian].

Sepehrirad M, Toozandehjani H. Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy training and nutritional strategies based on traditional medicine on Premenstrual Syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(177): 11-9. [In Persian].

van der Watt G, Laugharne J, Janca A. Complementary and alternative medicine in the treatment of anxiety and depression. Curr Opin Psychiatry 2008; 21(1): 37-42.