زرگران: مقابله با “طب سنتی” منافی اسناد بین‌المللی است