اصطلاح طب مکمل این روزها در بسیاری از مقالات و صحبت ها به کار می رود. شاید این سوال برای بسیاری از افراد ایجاد شود که طب مکمل چیست؟ چه تفاوت یا شباهتی با طب سنتی دارد؟ و یا اینکه آیا طب مکمل همان طب سنتی است یا نه؟ در ادامه به بررسی مفهوم طب مکمل، جایگاه و ویژگی ها و انواع آن میپردازیم.

اصطلاح طب مکمل به چه معناست؟

اصطلاح طب مکمل و جایگزین به روش هایی اطلاق می شود که شـیوه و اثـر بخشـی آنها از طب سـنتی و یـا درمـان بیوشـیمیایی مرسـوم متفـاوت است.

گستره استفاده از طب مکمل چگونه است؟

اسـتفاده از درمانهای مکمل و جـایگزین در سـالهای اخیر در آمریکا رو به گسترش است. در سایر کشور ها نیز پرستاران به صـورت گسـترده و روزافـزون از درمـان هـای مکمل در کارهای خود استفاده میکننـد.

چرا امروزه گرایش افراد جامعه به روش های درمان طب مکمل بیشتر شده است؟

امروزه در اذهـان عمـومی علاقـه بـه روشهـای مکمـل درمان بوجود آمده است. محققـان دلایـل افـزایش رویکـرد بـه طـب مکمـل و جـایگزین را موارد زیر می دانند:

  • نارضـایتی مـردم ازسیستم های مراقبتی
  • عوارض جانبی و مضـرات کمتـر روش هـایغیر دارویی و مکمل . که این روش های درمانی به تنهایی یـا همـراه بـا سـایر روش هـای دیگـر درمان شیمیایی قابـلاستفاده هستند.

میزان گرایش افراد به درمان های مکمل چگونه است؟

تخمین زده می شود که یک نفر از هـر سـه نفـر در برهه ای از زمان از طب مکمل برای ناخوشی معمـول خـود نظیــر کمــر درد، ســردرد، اضــطراب و افســردگی اســتفاده میکند.

نتایج یک مطالعه نشان داد که 10درصد بزرگسالان در انگلیس و ولز در طی یک سال قبل به نزد درمـانگران طـب مکمل رفته اند و 40 درصد آنـان در طـول عمـر خـود از طـب مکمل و جایگزین استفاده کرده اند.

اقدامات طب مکمل چه حیطه ی درمانی را در بر می گیرد؟

اقدامات طب مکمل و جایگزین به هر نوع سیستم، اقدام یا فرآورده طبی گفته می شود که به عنوان بخشی از مراقبت طبـی متداول نباشند.

اصطلاح طب مکمل چه زمانی به کار می رود؟

اصطلاح مکمل زمانی به کار مـی رود کـه اقـدام درمانی همراه با طب متداول به کار رود در حالی که جـایگزین زمانی به کار می رود که اقدام درمانی با درمان متداول جایگزین میشود.

چه درمانی هایی زیرمجموعه طب مکمل قرار دارند؟

برخی از انواع درمانها و اقـداماتی کـه بـه عنـوان جــایگزین در نظــر گرفتــه مــی شــوند شــامل:

  • طــب گیــاهی
  • هومئوپاتی
  • ماساژ درمانی
  • انرژی درمانی
  • طب فشـاری و طـب سوزنی
  • موزیک درمانی
  • رایحه درمانی