سوابق تحصیلی

دكتراي تخصصی حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامي-  واحد علوم تحقیقات تهران، 1394
دوره تحصیلات تکمیلی حقوق سلامت، دانشگاه پاریس،  2009
دكتراي عمومي دندانپزشكي، دانشگاه شاهد تهران،  ١٣7٧

درباره من

من دکتر اسلامی تبار هستم. من دکتر اسلامی تبار هستم. من دکتر اسلامی تبار هستم. من دکتر اسلامی تبار هستم. من دکتر اسلامی تبار هستم. من دکتر اسلامی تبار هستم.